ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Marol Beheer B.V. h.o.d.n. Autobedrijf Heuvel,
hierna te noemen: ‘verkoper’, ‘reparateur’ of ‘verkoper/reparateur’.

Koop en verkoop

ARTIKEL 1 – DE AANBIEDING
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig
indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval
opgenomen: de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
toebehoren;
-de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
-de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
van die auto;
-de afleveringskosten van de auto;
-de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
-de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als
gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde
wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of
importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe
auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het
recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door
de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

ARTIKEL 6 – DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de
verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
2. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft
afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie
weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet
worden doorberekend.
3. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden
schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringsdatum heeft de
koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de
kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te
ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is
overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben
partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling
dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen
leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van
overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.

Reparatie en onderhoud

ARTIKEL 7 – DE OPDRACHT
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt
eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een
schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 8 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

ARTIKEL 9 – DE REKENING
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 10 – STALLINGSKOSTEN
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf
gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens
stallingskosten in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – RETENTIERECHT
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
geheel voldoet;
-de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden
aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting op een derdenrekening.

ARTIKEL 12 – VERVANGEN ONDERDELEN
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft
verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 13 – SCHADETAXATIE
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de
werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Algemene bepalingen

ARTIKEL 14 – DE BETALING
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn
brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de
onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan
bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur
aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de
wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de
maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand
aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een
voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend
zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling
komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk
een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN
Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot
verkoper/reparateur te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Zie voor betalingstermijnen artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Dit artikel laat eventuele aanspraken en rechten gebaseerd op het consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek onverlet.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als
houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor
aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen
worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt met verkoper/reparateur. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gedateerd en zijn ondertekend.


DISCLAIMER & PRIVACY

1. DISCLAIMER

Er word constant aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks deze aandacht en zorg die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site, de tijdelijke onmogelijkheid om autobedrijfheuvel.nl te kunnen raadplegen of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2. PRIVACY STATEMENT

Het beleid van Autobedrijf Heuvel is gericht op respect voor en bescherming van de privacy van onze klanten en van de bezoekers van autobedrijfheuvel.nl (hierna, de “site”). Met deze Internet Privacy Statement willen wij de bezoekers van de site ervan verzekeren dat wij geen informatie zullen verkopen, delen of verhuren anders dan op de wijze die in deze Internet Privacy Statement staat beschreven.

Plaatsen van orders en verzamelen van informatie:
Op diverse punten in de site verzamelt Autobedrijf Heuvel informatie die afkomstig is van de bezoekers adnwel gebruikers van de site.
Autobedrijf Heuvel verzamelt en/of vraagt informatie wanneer een bezoeker:
1) Een order plaatst
2) Zich als klant of gebruiker registreert op de site autobedrijfheuvel.nl
3) Op de hoogte gesteld wil worden van een orderstatus
4) Informatie aanvraagt
5) Een e-mail verzendt

Om aan het verzoek van de bezoeker van de site in de bovengenoemde gevallen te kunnen voldoen, kan de bezoeker om contactinformatie en/of creditcardgegevens worden gevraagd. Als dit nodig is voor onze orderverwerking, de afhandeling van een verzoek of de aflevering van goederen, worden deze gegevens door Autobedrijf Heuvel gebruikt om met de klant in contact te treden.

Verzamelen en delen van informatie, links naar externe en co-branded websites:
Wij monitoren patronen van online verkeer op de site en verzamelen demografische informatie die wij gebruiken om trends te analyseren en layout- en designverbeteringen op de site aan te brengen. Tevens kan de site op deze wijze gepersonaliseerd en gestroomlijnd worden om aldus een optimale gebruikservaring te creëren voor de bezoekers van autobedrijfheuvel.nl. Voor de analyse die nodig is om deze personalisatie, layout- en designverbetering en verbeterde gebruikservaring te implementeren, kunnen wij derde partijen inschakelen met wie wij de verkregen informatie delen om de gestelde doelen te bereiken. Deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Wanneer toepasselijk, delen wij verzamelde statistische informatie met onze zakenpartners.Deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Voor de eventuele financiële afwikkeling van via de site aangeschafte goederen en diensten zal Autobedrijf Heuvel gebruik maken van een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in online betalingen. Afhankelijk van de diensten en goederen die worden besteld en de plaats waarvandaan ze worden verzonden, kan Autobedrijf Heuvel ook gebruikmaken van externe leveranciers of transportbedrijven die aldus bijdragen aan het afronden van de orders.

Autobedrijf Heuvel deelt met deze bedrijven de informatie die nodig is voor het realiseren van creditcardbetalingen, orderverwerking en levering van goederen (het gaat dan om naam, adres, en indien van toepassing, informatie omtrent betalingen).
In bijzondere gevallen kunnen wij persoonlijk identificeerbare informatie of rekeninginformatie verstrekken: denk bijvoorbeeld aan handhaving van de Gebruiksvoorwaarden die voor de site gelden, aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de bescherming van de rechten en de veiligheid van onze site en haar bezoekers. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven, met het doel om fraude tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.
Onze site bevat tevens links naar externe en co-branded sites die beheerd kunnen worden door derden die een ander privacyreglement kunnen hebben dan het Internet Privacy Statement dat geldt voor autobedrijfheuvel.nl. Een co-branded site is een website, meestal beheerd door een derde partij, die een eigen naam voert naast de naam en het logo van Autobedrijf Heuvel. Zo’n co-branded site biedt bezoekers van autobedrijfheuvel.nl goederen of diensten aan die door Autobedrijf Heuvel zijn goedgekeurd. Wanneer u op de link klikt die u naar een dergelijke externe of co-branded site brengt, is het desbetreffende privacyreglement van toepassing, en wij raden u aan om hiervan kennis te nemen omdat dat privacyreglement kan verschillen van het onze. Wij benadrukken nog eens dat ons Internet Privacy Statement alleen betrekking heeft op de informatie die Autobedrijf Heuvel op haar eigen site verzamelt. Wij zijn een groot voorstander van privacybescherming op internet, maar wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop andere websites met uw privacy omgaan, noch voor het gebruik van informatie die door andere websites is verzameld of voor de content van andere websites.

Toestemming:
Door van onze site gebruik te maken stemt de gebruiker in met de bepalingen van ons Internet Privacy Statement en de site Gebruiksvoorwaarden INCLUSIEF ALLE BEPERKENDE BEPALINGEN INZAKE SCHADEVERGOEDING die hiervan een integraal onderdeel vormen. De gebruiker geeft zijn toestemming voor het verzamelen en gebruik van deze informatie door Autobedrijf Heuvel zoals beschreven in dit Internet Privacy Statement. Autobedrijf Heuvel mag en kan dit Internet Privacy Statement of, de Website Gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen via een update van deze Autobedrijf Heuvel of door direct met u te communiceren.

Middels het gebruik van deze site stemt u in met deze aanpassingen, die van kracht worden op het moment van publicatie. U zou derhalve deze pagina en de pagina met de betreffende gebruiksvoorwaarden periodiek moeten bezoeken om te kunnen bepalen welke bepalingen op dat moment voor de bezoekers van de site van toepassing zijn.

Beveiligde informatie
Er worden strenge voorzorgsmaatregelen genomen om de informatie afkomstig van gebruikers van de site te beschermen. Als de bezoekers gevoelige informatie via de site verstrekken, wordt die informatie zowel online als offline beschermd.

Veiligheid:
De veiligheid van betaalinformatie nemen wij heel serieus en we zetten een verscheidenheid aan technologische oplossingen in om shoppen op onze site veilig te maken. Bovendien is uw informatie encrypted, en dus beveiligd, met encryptiesoftware conform de industriestandaard Secure Sockets Layer (SSL). Als u een beveiligde pagina bezoekt, zoals de pagina met het bestelformulier, ziet u dat het sloticoontje onder aan de webbrowser (o.a. Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft IE) gesloten is; als u gewoon aan het surfen bent, is dit slotje open.
We gebruiken dus de SSL encryptie om gevoelige informatie online te beschermen, maar ook offline beschermen we de gebruikersgegevens. Alleen de medewerkers die de informatie voor hun werk echt nodig hebben (bijvoorbeeld onze klantenservice of accountmanagers), hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Verder worden onze medewerkers op de hoogte gehouden van de maatregelen die wij nemen met het oog op privacybescherming en veiligheid.

Cookies:
De term “cookies” is u wellicht bekend. Cookies worden gebruikt door de meeste, zo niet alle, bedrijven die zich met e-commerce bezighouden. Autobedrijf Heuvel vormt daar geen uitzondering op. Een cookie is een heel klein bestandje dat via de browsersoftware op de harddrive van de websitebezoeker wordt geplaatst; het bevat informatie over de gebruiker waarmee wij het websitegebruik kunnen nagaan en de site kunnen personaliseren om het gebruik dat u ervan maakt te optimaliseren. Bijvoorbeeld, door middel van een cookie kunnen wij de door u gekozen vestiging bewaren tot uw volgende bezoek aan onze site. Als een gebruiker geen cookies accepteert, kan hij nog steeds gebruikmaken van onze site, maar kunnen wij hem niet de gepersonaliseerde service bieden die alleen met cookies mogelijk is.

Enquêtes en prijsvragen:
Van tijd tot tijd kunnen we de bezoekers van de site om informatie vragen in het kader van een enquête of prijsvraag. Deelname aan zo’n enquête of prijsvraag geschiedt volledig op vrijwillige basis, de keus om deze informatie al dan niet te verstrekken ligt geheel bij de gebruiker van de site. De gevraagde informatie kan demografische informatie zijn (zoals postcode, leeftijd et.), maar kan ook bestaan uit contactgegevens (zoals naam en verzendadres). We gebruiken die informatie om prijzen toe te kennen, prijswinnaars op de hoogte te brengen en om het web-verkeer op de site te analyseren en zo de gebruikservaring op de site te optimaliseren.

Online privacy en kinderen:
Autobedrijf Heuvel hecht er grote waarde aan dat de privacy van kinderen goed beschermd wordt. Conform de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) zullen wij niet actief persoonlijk identificeerbare gegevens over kinderen onder de 13 jaar verzamelen. Als een gebruiker een aankoop doet op autobedrijfheuvel.nl of op een van de aangesloten websites, geeft de gebruiker ons daarmee te kennen dat hij/zij een volwassene is. Als een kind persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt op autobedrijfheuvel.nl, verzoeken wij de ouder of voogd om meteen contact met ons op te nemen, waarna wij de desbetreffende informatie over het kind onmiddellijk uit ons systeem zullen verwijderen.

Speciale aanbiedingen, klantgegevens en uitschrijven:
Autobedrijf Heuvel zendt haar klanten en gebruikers van de site af en toe mededelingen en updates die belangrijke informatie bevatten over de site zelf maar ook over aanbiedingen die volgens ons van waarde kunnen zijn voor onze klanten en gebruikers van de site. Met het oog hierop kunnen we de via de site verkregen informatie uitbreiden of samenvoegen met de gegevens van derde partijen, om zo bepaalde producten of diensten onder de aandacht te brengen van onze klanten en gebruikers van de site.
Wij kunnen met de gebruikers van de site communiceren per e-mail, telefoon, post of fax wanneer het gaat om te leveren diensten, content, productinformatie, de aankondiging van een speciale aanbieding of kwesties die door de klantenservice worden behandeld. De gebruikers van de Site kunnen, op het moment dat wij om die gegevens vragen of dat zij een online aangevraagde promotionele communicatie ontvangen, er altijd voor kiezen om hun online gegevens niet beschikbaar te stellen voor doeleinden die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de site. Onze e-mailings hebben bijvoorbeeld een “unsubscribe” mogelijkheid voor gebruikers van de site die niet op de hoogte gesteld willen worden van speciale aanbiedingen.

U kunt uw persoonlijk identificeerbare gegevens altijd updaten (wanneer u lid bent), door op de site in te loggen en uw klantgegevens te wijzigen.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De namen én merken (respectievelijk: Marol Beheer B.V. en Autobedrijf Heuvel) – alsmede al het (beeld)materiaal op deze site- zijn beschermd.
Voor reproductie of (her)gebruik van informatie (tekst, beeld, media, e.d.) is te alle tijde  voorafgaand toestemming vereist.